دوره آموزشی اقتصادی در خصوص برآورد و بررسی وتحلیل بازارهای مالی و پولی. در این دوره راه های بررسی و کسب اطلاع از تمامی بازارهای پولی و مالی را فراخواهید گرفت. دوره آموزشی اقتصادی در خصوص برآورد و بررسی وتحلیل بازارهای مالی و پولی. در این دوره راه های بررسی و کسب اطلاع از تمامی بازارهای پولی و مالی را فراخواهید گرفت.

دوره آموزشی اقتصادی در خصوص برآورد و بررسی وتحلیل بازارهای مالی و پولی. در این دوره راه های بررسی و کسب اطلاع از تمامی بازارهای پولی و مالی را فراخواهید گرفت. دوره آموزشی اقتصادی در خصوص برآورد و بررسی وتحلیل بازارهای مالی و پولی. در این دوره راه های بررسی و کسب اطلاع از تمامی بازارهای پولی و مالی را فراخواهید گرفت. دوره آموزشی اقتصادی در خصوص برآورد و بررسی وتحلیل بازارهای مالی و پولی. در این دوره راه های بررسی و کسب اطلاع از تمامی بازارهای پولی و مالی را فراخواهید گرفت.

  • زمان برگزاری آبان 99
  • مدرس محمد احمدی
  • مدت دوره دو هفته
  • شیوه برگزاری حضوری
  • هزینه 1 میلیون تومان
  • اشتراک گذاری
دوره جامع هوش اقتصادی

فرم زیر را تکمیل نمایید