جلسه دوم بررسی مسائل راهبردی اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رفع موانع