مشخصات اثر:

فصلنامه علمي مطالعات امنيت اقتصادي

سال اول، شماره سوم (پياپي 3)، بهار 1400

صاحب امتياز: پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبير

مديرمسئول: محمد جعفري

سردبير: محمدهادي زاهدي‌وفا

مديرداخلي: ياسر سليماني

كارشناس فني و مشاور: عباس پورحسن يامي

ویراستار: محمد روشني

صفحه‌آرا: منصوره صادقی

طراح جلد: محمدرضا اماني

مقالات اين نشريه لزوماً بيان‌كننده ديدگاه پژوهشكده نيست. نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ رواست.

190 صفحه/ 500.000 ريال/ چاپخانه: تدبير اقتصاد

آدرس سامانه اختصاصي نشريه: http://ess.tesrc.ac.ir/

آدرس پست الكترونيك (email):ess@tiesr.ir

فهرست مطالب مندرج در این شماره

▪ رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری‌ برای آینده پیش‌رو

▪ بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390)

▪ جنگ تجاری چین و آمریکا: موازنه قدرت در برابر هژمونی

▪ رتبه‌بندی مؤلفه‌های تعیین‌کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

▪ رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی

▪ اقتصاد سياسي و امنيت اقتصادي از منظر اسلام

 

وبسایت فصلنامه مطالعات امنیت اقتصادی