ارتباط بین اقتصاد و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشور هلند)

محتوای حاضر ترجمه کتابی با عنوان «ارتباط اقتصاد و امنیت ملی: مطالعه موردی کشور هلند[۱]» است. این کتاب حسب درخواست دولت هلند و اهمیت موضوع به اندیشکده رند سپرده شده است. در این کتاب تلاش شده با روشی ساختاریافته، مدلی برای درک روابط در سطح استراتژیک بین اقتصاد و امنیت ملی ارائه شود. کتاب مذکور قطعاً حاوی دلالت‏های مناسبی برای تدقیق در مطالعات حوزه امنیت اقتصادی کشور دربردارد؛ لذا پیشنهاد می‏شود این مطالعه به عنوان نمونه‏ای از کارهای تحقیقاتی در این حوزه، مورد مطالعه و بررسی کامل قرار گرفته و از آن به عنوان الگویی برای بومی ‏سازی متغیرهای مربوطه در حوزه امنیت اقتصادی استفاده شود.