ماهنامه امنیت اقتصادی شماره 86

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: یاسر سلیمانی

سردبیر: سید محمد رضا سید نورانی

پژوهشگران: نسیبه زارعی، میلاد میر، عاطفه غلامی، زهرا مشفق

خرداد 1400

قیمت ماهنامه: 50000 تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

1- راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

2- راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور

هشدار

3- تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی

4- فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی

تحلیل

5- بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور

6- تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی با تأکید بر کریدورهای ترانزیتی

7- تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها