اقتصاد توسعه یکی از شاخه‌های کاربردی و جذاب رشته اقتصاد است که امروزه به صورت یک مبحث بین‌ رشته‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به نقش و جایگاه ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، آشنایی با مفاهیم پایه، نظریات و راهبردها در توسعه، امری ضروری است. شناخت درست مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد و الگوهای مناسب با ظرفیت‌های هر کشور، می‌تواند تحولی گسترده در سطوح فردی، مدیریتی و اجتماعی ایجاد نموده و ما را جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درست توانمند سازد. در این فرادرس تلاش بر این بوده است تا مباحث وزارت علوم برای این درس پوشش داده شود و مباحث تکمیلی جهت تبیین بهتر موضوع به صورت کاربردی و با زبانی ساده ارائه گردد. بنابراین، این گروه که یکی از موفق‌ترین گروه‌های پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر است، در راستای تحقق امنیت اقتصادی در کشور، به مباحثی همچون فقرزدایی، توسعه روستایی، حاشیه‌نشینی، آمایش سرزمین و توسعه دریامحور می‌پردازد.