جلسه بررسی ظرفیت‌های اقتصادی توسعه تجارت ایران در بازار عراق

جلسه اول تعامل موثر فیمابین پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر و موسسه مطالعات و پژوهش‏‌های بازرگانی وزارت صمت