جلسه مشترک گروه اقتصاد انرژی با موسسه مطالعات انرژی سبحان پیرامون محورهای پژوهشی مشترک

جلسه چالش‌‏های فراروی پیمان‏‌های دو یا چندجانبه اقتصادی ج.ا.ایران