محمد جعفری

رئیس پژوهشکده

نسیبه زارعی

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

عباس پورحسن

مسئول امور نشریات

زهرا مشفق

مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل

حجت طولابی

مسئول تدارکات

یاسر سلیمانی

معاون آموزشی و اجرایی

حسن جعفری

مدیر مالی

منصوره صادقی

مسئول دفتر

زهرا مشفق

سرپرست گروه اقتصاد بین‌الملل

سعیده احمدی

مدیر گروه اقتصاد سیاسی